Letna skupščina FMR Holding 2019

Objavljeno: |

Na podlagi statuta družbe FMR HOLDING Družba pooblaščenka d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem redno letno skupščino družbe FMR HOLDING d.d.,
ki bo v petek, 23. 8.2 019 ob 10. uri na sedežu družbe, Vojkova ulica 10, Idrija.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda

 • Predlog sklepa:
  izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe FMR HOLDING d.d. za leto 2018 in s poročilom Nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018

 • Predlog sklepa 2.1.:
  Na podlagi potrjenega revidiranega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2018 znaša 2.067.163 EUR v skladu z določbami 230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji način:
  Del bilančnega dobička v višini 1.575.993,60 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 3,60 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 26.9.2019. Družba bo 27.9.2019 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinške depotne družbe d.d. namenjena za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem v skladu z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja. O uporabi preostalega dela bilančnega dobička se bo odločalo v naslednjih letih.
 • Predlog sklepa 2.2.:
  Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe FMR HOLDING d.d. za poslovno leto 2018. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2018

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2019

 • Predlog sklepa:
  Za revizijo računovodskih izkazov družbe FMR HOLDING d.d. za leto 2019 se imenuje družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

***

Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/37 50 367.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta. Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/37 50 367.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan 19.8.2019, in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja (izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca).

Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.


Direktor:
Milan Erjavec

Arhiv novic