DRUŽBA POOBLAŠČENKA
Glavna dejavnost družbe FMR holding je dejavnost holdingov oziroma ustanavljanje, upravljanje in financiranje hčerinskih družb

O Podjetju

Glavna dejavnost družbe FMR Holding je dejavnost holdingov oziroma ustanavljanje, upravljanje in financiranje hčerinskih družb.

Poslanstvo družbe je v tem, da z raznovrstnimi dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami vsako leto povečuje premoženje družbe in s tem tudi vrednost premoženja delničarjev, ki ga le-ti imajo v obliki delnic družbe.

Družba skrbi za redno izplačevanje dividend svojim delničarjem. To lahko zagotavlja s tem, da skrbno upravlja s svojimi naložbami.

Družba je bila vpisana v sodni register 16.2.1998.

Njeni ustanovitelji so bili delničarji družbe FMR d.d., na katero so prenesli svoje delnice FMR in s tem pridobili delnice FMR Holdinga. Ta družba je v razmerju do družbe FMR obvladujoča družba, saj ima v lasti več kot 40 odstotkov delnic.

Danes ima več kot 600 delničarjev, ki izhajajo pretežno iz vrst zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih delavcev družb Kolektorja.

Poleg glavne naložbe družbe v FMR d.d., ima družba naložbo v družbo Kolektor KFH d.o.o., Kolektor Prokos d.o.o. in Nebesa d.o.o.

Erjavec Milan

DIREKTOR

Novice

 

Družba FMR Holding družba pooblaščenka d. d., Vojkova ulica 10, Idrija, v skladu z 124. členom ZTFI obvešča, da je pri njenih delnicah prišlo do naslednje spremembe:

 

 

Na podlagi statuta družbe FMR HOLDING, družba pooblaščenka d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujemo redno letno skupščino družbe FMR HOLDING d.d.

ki bo v petek, 25.8.2017 ob 10.00 uri na sedežu družbe, Vojkova ulica 10, Idrija.

 

Družba FMR Holding družba pooblaščenka d.d., Vojkova ulica 10, Idrija, v skladu z 124. členom ZTFI obvešča, da je pri njenih delnicah prišlo do naslednje spremembe:

Značke:

FMR Holding, delnice, lastništvo

Družba FMR Holding je od Gorenjske banke odkupila 314.736 delnic oziroma 38,66-odstotni delež v družbi FMR, ki je največji posamični lastnik koncerna Kolektor. Omenjeni delež je banka pridobila od družbe HDR Naložbe, ki je del skupine H&R, ta pa je v večinski lasti vodstva Hidrie. FMR Holding ima po novem v družbi FMR 80,27-odstotni delež.

Družba FMR Holding d.d., Vojkova 10, Idrija, v skladu z določilom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) sporoča, da jo je bila dne 26.8.2016 opravljena preknjižba 314.736 delnic izdajatelja FMR d.d. z oznako FMRG na podlagi pogodbe o nakupu, ki jo je družba FMR Holding dne 7.3.2016 z odložnim pogojem sklenila z Gorenjsko banko.

Kontakt

map

FMR Holding, Družba pooblaščenka d.d.

Vojkova 10
5280 Idrija
Slovenija