DRUŽBA POOBLAŠČENKA
Glavna dejavnost družbe FMR holding je dejavnost holdingov oziroma ustanavljanje, upravljanje in financiranje hčerinskih družb

O Podjetju

Glavna dejavnost družbe FMR Holding je dejavnost holdingov oziroma ustanavljanje, upravljanje in financiranje hčerinskih družb.

Poslanstvo družbe je v tem, da z raznovrstnimi dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami vsako leto povečuje premoženje družbe in s tem tudi vrednost premoženja delničarjev, ki ga le-ti imajo v obliki delnic družbe.

Družba skrbi za redno izplačevanje dividend svojim delničarjem. To lahko zagotavlja s tem, da skrbno upravlja s svojimi naložbami.

Družba je bila vpisana v sodni register 16.2.1998.

Njeni ustanovitelji so bili delničarji družbe FMR d.o.o., na katero so prenesli svoje delnice FMR in s tem pridobili delnice FMR Holdinga. Ta družba je v razmerju do družbe FMR obvladujoča družba, saj ima v lasti več kot 40 odstotkov delnic.

Danes ima več kot 600 delničarjev, ki izhajajo pretežno iz vrst zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih delavcev družb Kolektorja.

Poleg glavne naložbe družbe v FMR d.o.o., ima družba naložbo v družbo Kolektor KFH d.o.o. in Kolektor Prokos d.o.o.

Erjavec Milan

DIREKTOR

Novice

Na podlagi statuta družbe FMR HOLDING Družba pooblaščenka d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem redno letno skupščino družbe FMR HOLDING d.d., ki bo v petek, 28. 8. 2020, ob 10.00 uri na sedežu družbe, Vojkova ulica 10, Idrija.

Značke:

FMR Holding

Na podlagi statuta družbe FMR HOLDING Družba pooblaščenka d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem redno letno skupščino družbe FMR HOLDING d.d.,
ki bo v petek, 23. 8.2 019 ob 10. uri na sedežu družbe, Vojkova ulica 10, Idrija.

Značke:

FMR Holding

 

Družba FMR Holding družba pooblaščenka d. d., Vojkova ulica 10, Idrija, v skladu z 124. členom ZTFI obvešča, da je pri njenih delnicah prišlo do naslednje spremembe:

 

 

Na podlagi statuta družbe FMR HOLDING, družba pooblaščenka d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujemo redno letno skupščino družbe FMR HOLDING d.d.

ki bo v petek, 25.8.2017 ob 10.00 uri na sedežu družbe, Vojkova ulica 10, Idrija.

 

Družba FMR Holding družba pooblaščenka d.d., Vojkova ulica 10, Idrija, v skladu z 124. členom ZTFI obvešča, da je pri njenih delnicah prišlo do naslednje spremembe:

Značke:

FMR Holding, delnice, lastništvo

Družba FMR Holding je od Gorenjske banke odkupila 314.736 delnic oziroma 38,66-odstotni delež v družbi FMR, ki je največji posamični lastnik koncerna Kolektor. Omenjeni delež je banka pridobila od družbe HDR Naložbe, ki je del skupine H&R, ta pa je v večinski lasti vodstva Hidrie. FMR Holding ima po novem v družbi FMR 80,27-odstotni delež.

Družba FMR Holding d.d., Vojkova 10, Idrija, v skladu z določilom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) sporoča, da jo je bila dne 26.8.2016 opravljena preknjižba 314.736 delnic izdajatelja FMR d.d. z oznako FMRG na podlagi pogodbe o nakupu, ki jo je družba FMR Holding dne 7.3.2016 z odložnim pogojem sklenila z Gorenjsko banko.

Kontakt

map

FMR Holding, Družba pooblaščenka d.d.

Vojkova 10
5280 Idrija
Slovenija