Vabilo na 26. skupščino družbe FMR, d. d.

Objavljeno: | obvestila

Vabimo vas, da se udeležite 26. skupščine družbe FMR, d. d., ki bo v ponedeljek, 3. 4. 2017, ob 13.30 uri v prostorih družbe, na Vojkovi ulici 10 v Idriji.

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda

Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.

2. Razrešitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa: Z dnem, ko se opravi skupščina se razrešita člana nadzornega sveta, g. Stojan Petrič in g. Jurij Kleindienst ter namestnica člana nadzornega sveta ga. Darja Petrič.

3. Ugotovitev prenehanja mandata

Predlog sklepa: Ugotovi se, da je zaradi spremembe statuta, ki je bila vpisana v sodni register dne 23.2.2017 prenehal mandat članu nadzornega sveta g. Milošu Kermavnarju.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa: V nadzorni svet družbe se imenujejo g. Stojan Petrič, ga. Darja Petrič in g. Milan Erjavec kot člani in g. Marko Vihtelič, kot namestnik člana, z mandatom 4 leta od dneva imenovanja.

 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/3750 367.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta. Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/3750 367.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan 30.3.2017, in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja.

Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

 

Predsednik uprave:

Andrej Kren

Arhiv novic