Skupščina družbe FMR je odločala o spremembah statuta družbe

Objavljeno: |

V prostorih družbe FMR v Idriji je danes potekala skupščina družbe FMR d.d.. Udeležili so se je predstavniki 98,16 odstotkov kapitala družbe oziroma njenih delničarjev. Osrednja tema skupščine je bila sprememba določb statuta družbe FMR, ki so se nanašale predvsem na določitev odobrenega kapitala, ki bi dajal upravi možnost, da v naslednjih petih letih poviša osnovni kapital družbe za polovico sedanjega ter uvedbo instituta pogojnega kapitala.

Poleg tega je po navedbah predsednika uprave družbe FMR Andreja Krena ta na skupščini predlagala še uskladitev statutarnega določila glede članstva v nadzornem svetu ter glede kraja sklica skupščine. Za spremembe statuta sta glasovala delničarja FMR Holding d.d. in FOND d.d., proti spremembam pa je glasovala delničarka Hidria Fin, ki je vstopila v lastniško sestavo družbe FMR d.d. konec lanskega leta.

Uprava družbe FMR d. d. je predlagala, da se statut dopolni z možnostjo odobrenega kapitala in pogojnega zvečanja kapitala. V zvezi s tem je navedena družba postavila vrsto zelo podrobnih vprašanj, na katere pa uprava pred zaključkom poslovnega leta in brez revidiranega poslovnega poročila na današnji skupščini še ni mogla odgovoriti. Iz tega razloga je uprava pojasnila, da bo informacije, ki jih je želela pridobiti delničarka Hidria Fin na današnjem zasedanju skupščine, posredovala vsem delničarjem v rokih in obliki ter v skladu s predpisi. Poleg tega je uprava predlagala še uskladitev statuta v določbi, ki se nanaša na članstvo predstavnika delavcev v nadzornem svetu. Omenjeni delničarki je bilo pojasnjeno, da je tak predlog utemeljen s tem, da je v družbi zaposlenih le sedem delavcev, skupščina pa bi imela možnost imenovati dodatnega člana v nadzorni svet samo v primeru, da zaposleni te svoje pravice imenovanja svojega predstavnika v nadzornem svetu tudi v dodatno postavljenem roku ne bi izkoristili. Prav tako je bil pojasnjen predlog v zvezi z možnostjo sklica skupščine izven kraja sedeža. Skupščina je o navedenih točkah glasovala ločeno. Kljub temu, da sta bili drugi dve točki predloga sprememb statuta podrobno obrazloženi in da za delničarje predstavljajo vsaj v primeru spremenjenega načina oblikovanja nadzornega sveta prednost pred prejšnjo ureditvijo, je delničarka Hidria Fin glasovala tudi proti tem spremembam.

Tako je že prva skupščina družbe FMR d.d., na kateri je sodelovala kot delničarka tudi družba Hidria Fin, pokazala, da bo na način, ko se glasuje zoper vsak predlog uprave, pa naj bo ta tudi v korist delničarjev, le stežka najti pot do tako zelo propagiranih sinergij.

fmr.jpg 

Arhiv novic