Delničarji družbe FMR so se zbrali na redni letni skupščini

Objavljeno: |

V prostorih družbe FMR v Idriji je dne 26. 6. 2008 potekala skupščina družbe FMR d. d.. Udeležili so se je predstavniki 98,42 odstotkov kapitala družbe oziroma njenih delničarjev z glasovalno pravico. Sklepi pri večini točk dnevnega reda so bili sprejeti s tako vsebino, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe, razen pri točki 3.1., ki se je nanašala na uporabo bilančnega dobička, kjer je delničar FMR Holding vložil nasprotni predlog sklepa in je bil le-ta tudi izglasovan.

Ta predlog se je razlikoval od prvotnega predloga uprave in nadzornega sveta samo glede presečnega datuma za upravičenost do dividend in glede predlagane nagrade za člane nadzornega sveta na podlagi njihovega prispevka k doseženemu dobičku družbe v letu 2007, ki je znašal skoraj 39 milijonov EUR. Pri tem je potrebno poudariti, da je uprava družbe FMR že ob sprejetju in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2007 na seji nadzornega sveta predlagala izplačilo nagrade predsedniku in članom nadzornega sveta iz bilančnega dobička družbe, vendar je na pobudo predsednika nadzornega sveta Stojana Petriča, kljub izrednim rezultatom družbe v letu 2007, nadzorni svet družbe FMR zavrnili pobudo uprave o izplačilu nagrade za njihovo delo v letu 2007 in prispevek pri dobičku iz leta 2007, ki so ga v večji meri pomagali soustvarjati, ter so pobudo oz. morebitni predlog o tem prepustili delničarjem na skupščini družbe. V primeru pa, da skupščina potrdi sklep o nagradi članom nadzornega sveta, so člani nadzornega sveta odločili, da se izplačilo do nadaljnjega zadrži. O tem, kdaj bo nagrada izplačana in kako oz. komu, pa se bo odločilo v naslednjih petih letih.

Kljub temu, da je predsednik uprave družbe FMR Andrej Kren izčrpno odgovoril na veliko večino precej podrobnih vprašanj, postavljenih s strani delničarke Hidrie Fin, ki so se nanašala na točke soglasno sprejetega dnevnega reda, na peščico nedogovorjenih vprašanj pa bo uprava družbe delničarjem v prihodnje še odgovorila, je omenjena delničarka glasovala proti temu, da se je seznanila s povzetkom letnega poročila za leto 2007. Tako povzetek kot tudi samo letno poročilo sta bila vsem delničarjem na razpolago od dneva sklica skupščine do dneva same skupščine, razprava oz. postavljanje vprašanj s strani omenjene delničarke v zvezi z letnim poročilom družbe za leto 2007 pa je trajalo skoraj celo uro, celotna skupščina pa dve uri. Predsednik uprave Andrej Kren je zavrnil odgovore le na vprašanja, ki se niso nanašala na točke soglasno sprejetega dnevnega reda in na tista vprašanja, ki bi družbi FMR zaradi razkritja informacij konkurenčni družbi, kar Hidria Fin dejansko je, lahko povzročilo škodo. Omenjena delničarka je glasovala tudi proti sklepu o spremembah statuta in proti sklepu o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic v naslednjih 18 mesecih z maksimiranjem cene pri 50 EUR za eno delnico, kar je za več kot 6 % več od cene, po kateri je omenjena delničarka 10. decembra 2007 sklenila pogodba o nakupu večjega paketa delnic družbe FMR d. d. od Kapitalske družbe d. d. in družbe Vipa Holding d. d. Tako ostaja v veljavi do konca letošnjega leta pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic iz lanske letne skupščine družbe FMR, kjer so delničarji postavili zgornjo cenovno mejo za nakup lastnih delnic pri 40 EUR na delnico.

Ingrid Kermavnar, članica uprave družbe FMR d. d. 

Arhiv novic