Vabilo na 23. skupščino družbe FMR d.d.

Objavljeno: |

Vabimo vas, da se udeležite 23. skupščine družbe FMR d.d., ki bo v petek, 28.8.2015, ob 11.00 uri v Hotelu Jožef na Vojkovi ulici 9a v Idriji z naslednjim dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda

Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika  se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.

2. Seznanitev skupščine s poročilom Nadzornega sveta družbe FMR o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2014, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014

Predlog sklepa 2.1.:

Na podlagi potrjenega revidiranega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2014 znaša 24.899.376,77 EUR v skladu z določbami 230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji način:

Del bilančnega dobička v višini 193.330,10 EUR se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD na dan 24.8.2015, v obliki dividende, ki znaša 0,24 EUR bruto na delnico, in ki se izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva skupščine. Kot vir za izplačilo dividend se uporabi del prenesenega čistega dobička iz leta 2006;

Preostali del bilančnega dobička v višini 24.706.046,67EUR ostane začasno nerazporejen.

Predlog sklepa 2.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe FMR za poslovno leto 2014. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2014.

3.  Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2015

Predlog sklepa:

Na predlog Nadzornega sveta družbe FMR se za revizijo računovodskih izkazov družbe FMR za leto 2015 imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/3750 367.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,  ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta. Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/3750 367.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan 24.8.2015, in katerih pisno  napoved udeležbe je družba prejela vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja (izpisek iz AJPES na dan 24.8.15 ali kasneje), zakoniti zastopniki ali pooblaščenci pa morajo predložiti še izpisek iz KDD na dan 24.8.2015, ki dokazuje imetništvo delnic in morebitne pravice tretjih oseb na teh delnicah.

Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Predsednik uprave:

Andrej Kren

Arhiv novic