Arhiv novic

Objavljeno: | novosti

Konec meseca marca letos smo sodelovali pri povečanju osnovnega kapitala banke Abanka Vipa d.d. na 5,5 milijarde tolarjev, s svojim denarnim prispevkom pri dokapitalizaciji pa je družba FMR povečala svoj delež v kapitalu omenjene banke na 9,84 %.

 

Objavljeno: | novosti

V mesecu aprilu 2005 smo prejeli dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za organizirano trgovanje s 50.000 obveznicami FMR, ki smo jih izdali v mesecu oktobru 2004, konec aprila pa so bile obveznice z oznako FMR1 sprejete na prosti trg Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

 

Objavljeno: |

Na 11. seji skupščine družbe FMR d.d., dne 22. 8. 2005 so delničarji sprejeli sklep o uporabi dela bilančnega dobička za dividende v višini 106.612.968 SIT. Dividenda znaša 132 SIT bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD na dan 17. 8. 2005 v roku 14 dni od dneva skupščine. Kot vir za izplačilo dividend se uporabi preneseni čisti dobiček iz leta 2002 in del prenesenega čistega dobička iz leta 2004.

Objavljeno: |

Na idrijskem gradu Gewerkenegg smo s priložnostno prireditvijo, na katero smo povabili najpomembnejše delničarje, poslovne partnerje, direktorje povezanih družb in vse, ki so v preteklosti pomembno prispevali k oblikovanju vizije, uresničevanju poslanstva in razvoju družbe, zaznamovali 15-letnico ustanovitve podjetja. Ob tej priložnosti nam je dr. Jože Mencinger spregovoril o svojih pogledih na aktualna gospodarska gibanja v Sloveniji.